فهرست مندرجات          4
          مقدمه مترجم          12
          جبر و اهمیت آن          12
          جبر در ایران          16
          درباره این کتاب          17
          درباره نویسنده          17
          مقدمه مؤلف          19
          1          19
          2          20
          3          22
          4          23
          5          23
          بخش اول          25
          کمیت مجهول          25
          موضوعات ریاضی          26
          اعداد و چند جمله‌ای‌ها          26
          1          26
          2          26
          3          30
          4          31
          5          34
          6          36
          فصل 1          38
          چهار هزار سال قبل          38
          1.1          38
          1.2          40
          1.3          42
          1.4          43
          1.5          45
          1.6          48
          1.7          49
          1.8          51
          فصل 2          52
          پدر جبر          52
          2.1          52
          2.2          52
          2.3          53
          2.4          55
          2.5          59
          2.6          62
          2.7          63
          2.8          64
          2.9          65
          فصل 3          67
          تکمیل و احیا          67
          3.1          67
          3.2          67
          3.3          70
          3.4          71
          3.5          72
          3.6          76
          3.7          77
          3.8          79
          3.9          81
          موضوعات ریاضی          83
          معادلات درجه سوم و چهارم          83
          1          83
          2          84
          3          84
          4          87
          5          88
          6          89
          7          90
          فصل 4          93
          بازرگانی و رقابت          93
          4.1          93
          4.2          95
          4.3          96
          4.4          97
          4.5          98
          4.6          100
          4.7          101
          4.8          104
          4.9          107
          فصل 5          111
          تسلی خیال          111
          5.1          111
          5.2          112
          5.3          114
          5.4          116
          5.5          117
          5.6          119
          5.7          121
          بخش دوم          127
          حساب عام          127
          فصل 6          128
          پنجه شیر          128
          6.1          128
          6.2          130
          6.3          135
          6.4          136
          6.5          139
          اثبات قضیه اساسی جبر          139
          6.6          140
          موضوعات ریاضی          142
          ریشه‌های واحد          142
          1          142
          2          142
          3          144
          4          145
          5          147
          فصل 7          149
          یورش به معادلات درجه پنجم          149
          7.1          149
          7.2          151
          7.3          152
          7.4          157
          7.5          162
          7.6          164
          7.7          169
          7.8          171
          موضوعات ریاضی          173
          فضاهای برداری و جبرها          173
          1          173
          2          173
          3          175
          4          179
          5          181
          6          182
          فصل 8          185
          جهش به بُعد چهارم          185
          8.1          185
          8.2          188
          8.3          189
          8.4          193
          8.5          195
          8.6          196
          8.7          198
          8.8          200
          8.9          201
          فصل 9          203
          دترمینان‌ها و ماتریس‌ها          203
          9.1          203
          9.2          206
          9.3          211
          9.4          214
          9.5          215
          9.6          217
          9.7          219
          فصل 10          222
          سرزمین مه‌‌گرفته بریتانیا          222
          10.1          222
          10.2          223
          10.3          226
          10.4          228
          10.5          229
          10.6          233
          بخش سوم          239
          سطوح جدید تجرید          239
          موضوعات ریاضی          240
          نظریه میدان‌ها          240
          1          240
          2          240
          3          242
          4          243
          5          245
          6          247
          7          248
          8          250
          9          250
          فصل 11          252
          مبارزه تن به تن در سپیده دم          252
          11.1          252
          11.2          253
          11.3          254
          11.4          259
          11.5          262
          11.6          265
          11.7          267
          11.8          270
          فصل 12          272
          بانوی حلقه‌ها          272
          12.1          272
          12.2          273
          12.3          274
          12.4          277
          12.5          281
          12.6          283
          12.7          286
          12.8          288
          12.9          291
          موضوعات ریاضی،          295
          هندسه جبری          295
          1          295
          2          295
          3          299
          4          300
          5          303
          6          304
          7          306
          8          307
          فصل 13          309
          بازگشت دوباره هندسه          309
          13.1          309
          13.2          310
          13.3          313
          13.4          316
          13.5          319
          13.6          323
          13.7          329
          13.8          332
          13.9          337
          13.10          338
          فصل 14          341
          حوزه‌های مختلفِ جبری          341
          14.1          341
          14.2          341
          14.3          346
          14.4          353
          14.5          360
          14.6          362
          فصل 15          367
          از حسابِ عام تا جبرِ عام          367
          15.1          367
          15.2          368
          15.3          372
          15.4          376
          15.5          378
          15.6          380
          15.7          382
          15.8          386
          15.9          388
          15.10          390
          15.11          393