فهرست عناوین کتاب خودآموز اندروید بصورت کامل و خلاصه نشده

 

فهرست عناوین..................................................................... 3

مقدمه مترجم.................................................................................... 17

مقدمه مؤلف...................................................................................... 19

این کتاب مورد استفاده چه کسانی است؟..................................... 20

فصل 1............................................................................... 21

سیستم‌عامل اندروید......................................................................... 21

زیربنای معماری اندروید................................................................. 21

گنجاندن اندروید در لینوکس........................................................................... 23

سیستمِ فایلی.................................................................................................. 26

کتابخانه‌های  بومی..................................................................... 27

حین‌اجراهای اندروید.................................................................. 27

ART............................................................................................................. 27

برنامه‌های اندرویدی ترجمه شده..................................................................... 28

برنامه‌های قرنطینه شده.............................................................. 29

زیگوت........................................................................................................... 29

چهارچوب برنامه........................................................................ 30

برنامه‌ها..................................................................................... 30

نسخه‌های اندروید......................................................................... 31

شماره گذاری پلات‌فرم............................................................... 31

اسم رمز پلات‌فرم...................................................................... 31

سطح API................................................................................. 32

آمار پراکندگی نسخه‌های مختلف اندروید..................................... 33

کتابخانه پشتیبان اندروید............................................................ 34

خلاصه.......................................................................................... 35

فصل 2............................................................................... 36

محیط توسعه برنامه......................................................................... 36

زنجیره ابزارهای اندروید................................................................. 36

کیت توسعه نرم‌افزار اندروید (SDK)............................................ 36

کیت توسعه نرم‌افزارِ بومی اندروید (NDK)................................... 37

ابزارهای توسعه اندروید برای اکلیپس.......................................... 38

اندروید استودیو......................................................................... 38

تنظیمات مربوط به محیط توسعه..................................................... 38

نصب بر روی ویندوز مایکروسافت............................................... 39

دانلود و نصب JDK در ویندوز......................................................................... 39

دانلود و نصب اندروید استودیو بر روی ویندوز................................................... 40

نصب بر روی مک او اِس اپِل....................................................... 40

دانلود و نصب JDK بر روی Mac OS X......................................................... 40

دانلود و نصب اندروید استودیو بر روی Mac OS X.......................................... 41

نصب روی لینوکسِ اوبونتو.......................................................... 41

دانلود و نصب JDK بر روی Linux................................................................ 42

دانلود و نصب اندروید استودیو بر روی لینوکسِ ابونتو........................................ 42

یک برنامه ساده Hello Android..................................................... 43

ایجاد یک پروژه جدید اندروید..................................................... 43

ساخت برنامه اندروید................................................................. 47

اجرای برنامه اندروید.................................................................. 47

فعال کردن حالت USB debuge در دستگاه اندرویدی..................................... 48

اجرای برنامه بر روی دستگاه اندرویدی........................................................... 49

خلاصه.......................................................................................... 50

فصل 3............................................................................... 51

اجزاء مختلف یک برنامه اندروید........................................................ 51

اکتی‌ویتی (فعالیت)......................................................................... 51

ایجاد یک اکتی‌ویتی.................................................................... 52

اعلان یک اکتی‌ویتی................................................................... 52

چرخهِ حیات یک اکتی‌ویتی.......................................................... 53

هدف‌ها.......................................................................................... 56

تفکیک هدف (Intent Resolution)................................................ 57

فیلترهای هدف (Intent Filters)................................................... 58

گرفتن و بیرون کشیدن هدف....................................................... 59

هدف‌های مُعوق (Pending Intent)................................................ 60

ایجاد یک هدف معوق.................................................................................... 60

سرویس‌ها.................................................................................... 61

ایجاد یک سرویس..................................................................... 62

اعلان یک سرویس.................................................................... 62

محدود کردن دسترسی به یک سرویس....................................... 63

چرخه حیات یک سرویس........................................................... 64

روند شروع دوباره یک سرویس................................................... 65

شروع یک سرویس.................................................................... 66

شروع یک سرویس با یک هدف.................................................. 66

سرویسِ هدف................................................................................................ 67

متصل شدن به یک سرویس....................................................... 67

سرویس محلی............................................................................................... 68

سرویس ‌دور................................................................................................... 69

سرویس‌های سیستمی............................................................... 74

فراهم کننده‌های محتوا................................................................... 76

ایجاد یک فراهم کننده محتوا....................................................... 77

قرارداد مربوط به فراهم‌کننده‌های محتوا....................................... 79

اعلان یک فراهم کننده محتوا....................................................... 80

امنیت فراهم کننده‌های محتوا...................................................... 81

دسترسی به یک فراهم کننده محتوا............................................. 81

فراهم کننده‌های محتوای سیستمی.............................................. 82

پیام‌های منتشر شونده................................................................... 83

فرستادن یک پیام منتشر شونده................................................. 84

دریافت پیام‌های منتشر شونده.................................................... 84

ثبت پیام‌های منتشر شونده از طریق فایل اعلانیه............................................ 85

ثبت پیام‌های منتشر شونده از طریق کُدِ برنامه................................................ 85

چرخه حیات گیرنده پیام............................................................. 86

امنیت گیرنده پیام...................................................................... 86

کانتکس برنامه.............................................................................. 86

برنامه........................................................................................... 87

خلاصه.......................................................................................... 88

فصل 4............................................................................... 89

منابع برنامه...................................................................................... 89

ساختار منابع................................................................................. 90

گروه‌بندی منابع مختلف.............................................................. 91

منابع انیمیشن‌های  نوع property............................................... 92

منابع انیمیشن‌های نوع Tween.................................................... 93

منابع فهرستِ  رنگِ  حالت......................................................... 94

منابع قابل‌نمایش....................................................................... 94

فایل‌های Bitmap.......................................................................................... 95

فایلهای 9- تکه (Nine-Patch)...................................................................... 95

اشکال قابل‌نمایش..................................................................... 97

وضعیت‌های قابل‌نمایش............................................................. 97

منابع الگویی.............................................................................. 98

منابع مِنو................................................................................... 99

منابع خام.................................................................................. 99

منابع مقداری.......................................................................... 100

منابع مقداری رشته‌ای................................................................................... 101

منابع مقداری بولی........................................................................................ 103

منابع مقداری رنگ‌....................................................................................... 104

منابع بُعد...................................................................................................... 105

منابع اعداد صحیح........................................................................................ 106

منابع آرایه‌های گونه‌ دار................................................................................ 107

منابع XML............................................................................. 108

منابع جایگزین و پیش‌فرض......................................................... 109

تعریف منابع جایگزین.............................................................. 109

کلمه‌های توصیف‌کنندهِ پیکره‌بندی که از آنها پشتیبانی میشود‌.... 110

رسیدگی به تغییرات زمان‌اجراء...................................................................... 113

دارایی‌ها..................................................................................... 114

استفاده از دارایی‌ها در WebView................................................................ 115

گسترش فایل‌های APK............................................................... 115

خلاصه........................................................................................ 116

فصل 5............................................................................. 117

الگوها و نماها................................................................................. 117

الگوها......................................................................................... 117

اعلان الگوها............................................................................ 117

الزامات یک الگو....................................................................... 118

الگوهای معمول........................................................................ 119

الگوی خطی................................................................................................. 119

الگوهای نسبی............................................................................................. 122

الگوهای پویا............................................................................... 125

وفق دهنده.............................................................................. 126

وفق‌دهنده‌های آرایه..................................................................................... 126

وفق‌دهنده‌های Cursor ساده........................................................................ 126

وفق‌دهنده‌های سفارشی............................................................................... 127

اطلاع رسانی درباره تغییرات در Data set...................................................... 129

وفق‌دهنده الگوی نما.................................................................................... 130

رسیدگی به رویدادهای انتخاب آیتم‌ها........................................................... 135

بارگذاری منابع الگوی XML..................................................... 136

دستیابی انفرادی به هر یک از نماها در یک الگو.......................... 136

اختصاص یک شناسه (ID) منحصربفرد به یکی از اعضای نما....................... 137

پیدا کردن یک نما با استفاده از ID آن.......................................................... 137

نماها.......................................................................................... 138

کنترل‌های خروجی................................................................... 138

TextView.................................................................................................. 138

ImageView................................................................................................ 140

ProgressBar.............................................................................................. 141

Space......................................................................................................... 143

کنترل‌های ورودی..................................................................... 144

EditText.................................................................................................... 144

Button....................................................................................................... 145

ImageButton............................................................................................. 147

ToggleButton، Switch، و CheckBox..................................................... 147

دکمه‌های رادیویی (Radio Button)............................................................. 151

قطعه‌ها....................................................................................... 153

ایجاد یک قطعه....................................................................... 153

اضافه کردن یک قطعه به یک اکتی‌ویتی..................................... 155

اضافه کردن یک قطعه به یک اکتی‌ویتی از طریق فایل الگو........................ 155

اضافه کردن یک قطعه به یک اکتی‌ویتی از طریق برنامه............................. 156

جاگزینی یک قطعه................................................................... 157

مدیریت پُشته Back..................................................................................... 157

اضافه کردن یک رابط کاربری به یک قطعه................................ 158

فرستادن آرگومان‌ها به یک قطعه.............................................. 159

استفاده از آرگومان‌ها در یک قطعه................................................................ 159

ارتباط بین اکتی‌ویتی و یک قطعه............................................... 160

دسترسی به آکتی‌ویتی از داخل یک قطعه..................................................... 160

دسترسی به قطعه از داخل یک آکتی‌ویتی..................................................... 160

خلاصه........................................................................................ 161

فصل 6............................................................................. 162

رابط کاربر...................................................................................... 162

نوار فعالیت................................................................................. 162

افزودن یک نوار فعالیت............................................................ 163

برداشتن نوار فعالیت................................................................ 164

افزودن فعالیت‌ها به نوار فعالیت................................................ 164

تعریف فعالیت‌ها برای نوار فعالیت................................................................. 164

کنترل نمایش فعالیت‌ها در نوار فعالیت.......................................................... 165

نمایش فعالیت‌ها در نوارِ فعالیت.................................................................... 166

رسیدگی به رویداد کلیکِ فعالیت‌ها................................................................ 166

نماهای فعالیت......................................................................... 168

افزودن نمای فعالیت به نوار فعالیت............................................................... 168

دسترسی به نمونهای از نمای فعالیت............................................................. 169

جمع شدن نمای فعالیت برای حفظ جا.......................................................... 169

فراهم‌کننده‌گان فعالیت............................................................. 170

افزودن فراهم‌کننده فعالیت به نوار فعالیت..................................................... 171

مقداردهیه اولیه به فراهم‌کننده‌گان فعالیت..................................................... 171

پنجره‌های زودگذر....................................................................... 172

دیالوگ‌ها.................................................................................... 173

انواع دیالوگ............................................................................ 173

دیالوگ‌های هشداردهنده.............................................................................. 174

دیالوگ‌های انتخاب تاریخ............................................................................. 182

دیالوگ‌های انتخاب زمان............................................................................. 183

دیالوگ‌های نشان‌دهنده پیشرفت.................................................................. 185

نمایش یک دیالوگ.................................................................. 186

اخطار دهنده‌ها............................................................................. 187

دسترسی به سرویس پیام‌های اخطار دهنده............................... 188

فرستادن یک پیام اخطار دهنده................................................. 188

اضافه کردن فعالیت به یک اخطار دهنده.................................... 189

پُشته Back.................................................................................................. 189

اضافه کردن دکمه‌های فعالیت به یک اخطار دهنده...................... 191

آپدیت کردن اخطار دهنده‌ها...................................................... 192

باطل کردن یک اخطار دهنده..................................................... 193

خلاصه........................................................................................ 193

فصل 7............................................................................. 195

ذخیره‌سازی داده‌ها......................................................................... 195

فایل‌های ساده............................................................................. 195

استفاده از ذخیره‌ساز داخلی...................................................... 195

استفاده از ذخیره‌ کننده‌های خارجی............................................ 197

دستیابی به ذخیره‌ کننده‌های خارجی............................................................. 197

بررسی اینکه آیا ذخیره کننده خارجی موجود است یا نه.................................. 198

گرفتن مسیر ذخیره کننده خارجی.................................................................. 199

کَش کردن داده‌ها با استفاده از ذخیره کننده‌ها............................ 201

سازماندهی داده‌ها بوسیله JSON............................................... 202

نوشتن داده‌ها با استفاد از JSON................................................................... 202

اولویت‌های مشترک..................................................................... 204

بازکردن اولویت‌های مشترک.................................................... 204

باز کردن اولویت‌های مشترک اکتی‌ویتی...................................................... 204

باز کردن اولویت‌های مشترکِ پیش‌فرض..................................................... 205

باز کردن اولویت‌های مشترک عمومی.......................................................... 205

اضافه کردن و ویرایش اولویت‌های مشترک............................... 205

خواندن اولویت‌های مشترک...................................................... 206

گوش‌دادن به تغییراتی که در اولویت‌های مشترک پدید می‌آید..... 206

صفحه اولویت‌ها....................................................................... 207

پیکره‌بندی صفحه اولویت‌ها.......................................................................... 207

نمایش صفحه اولویت‌ها............................................................................... 208

پایگاه داده‌ای رابطه‌ای SQLite..................................................... 209

ایجاد یک پایگاه داده‌ و باز کردن آن.......................................... 209

ایجاد جداول............................................................................ 211

ارتقاء پایگاه‌های داده موجود..................................................... 212

نوشتن در یک پایگاه داده‌ای..................................................... 212

درج داده‌ها در یک پایگاه داده‌ای.................................................................. 212

آپدِیت داده‌های موجود در یک پایگاه داده‌ای................................................. 213

خواندن از یک پایگاه داده......................................................... 214

خواندن سطرها از یک پایگاه‌داده.................................................................. 215

حذف داده‌ها از یک پایگاه ‌داده.................................................. 216

حذف کلیه داده‌های موجود در یک پایگاه‌داده.............................. 216

سرویس پشتیبان‌گیر اندروید....................................................... 217

ثبت‌نام برای سرویس پشتیبان‌گیر اندروید................................ 217

اضافه کردن کلید پشتیبان‌گیر به فایل اعلانیه برنامه.................... 218

پیاده‌سازی عامل پشتیبان‌گیر.................................................... 218

اعلان عامل پشتیبان‌گیر در فایل اعلانیه برنامه........................... 220

درخواست پشتیبانی گیری........................................................ 220

آزمایش پیاده‌سازی عاملِ پشتیبان‌گیرِ....................................... 220

خلاصه........................................................................................ 221

فصل 8............................................................................. 223

حسگرها و موقعیت‌یاب‌ها............................................................... 223

حسگرها..................................................................................... 223

مدیریت حسگر........................................................................ 223

انواع حسگرها............................................................................................... 224

گرفتن حسگر پیش‌فرض برای انواع حسگرها................................................ 225

گرفتن لیست کلیه حسگرها برای نوع خاصی از حسگر.................................. 225

دریافت رویدادهای مربوط به حسگرها....................................... 226

گرفتن حالتِ گزارشِ حسگر.......................................................................... 226

گرفتن رویدادهای حسگر در حال-پیوسته و درحال-تغییر............................... 227

دریافت رویدادهای یکبار-گزارش................................................................. 229

تفسیر رویدادهای حسگر.......................................................... 230

مقادیر رویدادها بر اساس نوع حسگر............................................................. 231

موقعیت‌یابی................................................................................ 233

مجوزهای موقعیت.................................................................... 233

مدیریت مکان......................................................................... 234

فراهم آورندگان موقعیت........................................................... 234

بررسی برای دردسترس بودن فراهم‌ آورنده موقعیت...................................... 234

گوش‌دادن برای تغییر وضعیت فراهم آورنده محتوا......................................... 235

به‌هنگام سازی موقعیت............................................................ 236

به‌هنگام سازی موقعیت پیوسته..................................................................... 236

درخواست دریافت یک به‌هنگام‌رسانی موقعیت تَکی...................................... 238

هشداردهنده‌های نزدیکی به یک مکان مشخص.......................................... 238

تثبیت موقعیت با استفاده از آخرین موقعیتِ معلوم........................................... 239

به‌هنگام رسانی‌های موقعیت......................................................................... 239

خلاصه........................................................................................ 240

فصل 9............................................................................. 241

رسانه‌ها و دوربین........................................................................... 241

مدیریت صُوت............................................................................. 241

دستگاه‌های صوتی................................................................... 241

میکروفون.................................................................................................... 242

بلندگو........................................................................................................... 242

جریان‌های صوتی.................................................................... 243

تنظیم بلندی صدای جریان‌های صوتی......................................................... 244

صامت کردن یک جریان صوتی................................................................... 246

تَک نوازی یک جریان صوتی........................................................................ 246

بررسی اینکه آیا موسیقی فعال است یا نه...................................................... 247

پخش صداها........................................................................... 247

MediaPlayer......................................................................... 247

AsyncPlayer............................................................................................. 250

مخزنِ صوت (SoundPool)......................................................................... 250

ایجاد یک مخزنِ صوت................................................................................ 251

بارگذاری اصوات نمونه به داخل SoundPool................................................ 252

پخش اصوات نمونه از SoundPool.............................................................. 253

خارج کردن یک نمونه صوتی از SoundPool............................................... 254

آزاد سازی SoundPool................................................................................ 254

ضبط صدا................................................................................ 254

درخواست مجوز برای ضبط صدا................................................................... 254

پیکره‌بندی منبعِ صدا برای ضبط................................................................... 255

پیکره‌بندی خروجی صدا برای ضبط.............................................................. 255

شروع ضبط صدا........................................................................................... 257

متوقف کردن ضبط صدا............................................................................... 257

آزادسازی MediaRecorder......................................................................... 257

پخش ویدئو................................................................................ 257

ایجاد یک سطح برای پخش ویدئوها......................................... 258

شروع پخش ویدئو.................................................................. 259

متوقف کردن پخش ویدئو......................................................... 260

ضبط ویدئو.................................................................................. 260

ایجاد یک سطح برای پیش‌نمایش ویدئوی درحال ضبط.............. 260

پیکره‌بندی سطح برای ضبط ویدئو............................................ 261

پیکره‌بندی رمزگذار برای ضبط ویدئو......................................... 261

دوربین....................................................................................... 261

درخواست مجوز برای دسترسی به دوربین................................. 262

مدیریت دوربین....................................................................... 262

گرفتن ID دوربین‌ها..................................................................................... 263

گرفتن ویژگی‌ دوربین‌ها................................................................................ 263

بازکردن دوربین....................................................................... 264

ضبط از طریق دوربین............................................................... 266

گرفتن اندازه خروجی پشتیبانی شده توسط دوربین.......................................... 266

تنظیم اندازه سطح پیش‌نمایش دوربین........................................................... 266

ایجاد یک جلسه ضبط با دوربین................................................ 267

درخواست ضبط با دوربین............................................................................. 268

فرستادن CameraCaptureRequest................................................... 270

خلاصه........................................................................................ 271

فهرستها......................................................................... 273

فهرست انگلیسی........................................................................ 273

فهرست فارسی 278