فهرست عناوین کتاب خودآموز زبان ++C بصورت خلاصه نشده

 

مقدمه مترجم............................................................... .

تاریخچه C++ و اهمیت این زبان........................................... .

ویژگیهای کتاب حاضر.......................................................... .

مقدمه مؤلف................................................................. .

چه کسانی از این کتاب بهره می‌برند؟...................................... .

ساختار این کتاب................................................................... .

شیوههای بکار رفته در این کتاب............................................. .

درس 1........................................................................ .

شروع کار.................................................................... .

تاریخچه‌C++....................................................................... .

برنامه نویسی به زبان C++................................................... .

چه ویژگیهای جدیدی در C++11 وجود دارند؟..................... .

خلاصه.................................................................................. .

سئوال و جواب....................................................................... .

کارگاه................................................................................... .

سئوالات امتحانی................................................................... .

درس .......................................................................... .

تشریح یک برنامه C++............................................... .

اجزاء مختلف برنامه Hello World.................................. .

مفهوم فضاهای اسمی............................................................ .

توضیحات در C++................................................................ .

توابع در C++....................................................................... .

عملیات اصلی ورودی و خروجی با استفاده از std::cin و std::cout............................................................................................ .

خلاصه.................................................................................. .

سئوال وجواب........................................................................ .

کارگاه................................................................................... .

سئوالات امتحانی................................................................... .

درس 3........................................................................ .

استفاده از متغیرها و اعلان ثابتها.................................. .

متغیر چیست؟........................................................................ .

مروری بر حافظه و آدرسدهی................................................ .

اعلان متغیرها برای دسترسی و استفاده از حافظه..................... .

اعلان چند متغیر که همه از یک گونه هستند و مقداردهی آنها در یک خط        .

مفهوم حوزه تعریف یک متغیر................................................ .

متغیرهای سراسری................................................................ .

گونههای متداول متغیرها که توسط کامپایلرهای C++ پشتیبانی میشوند        .

نامگذاری متغیرها و ثابتها.................................................... .

کلیدواژههایی که نمیتوانید برای نامگذاری متغیرها یا ثابتهای از آنها استفاده کنید...................................................................................... .

خلاصه.................................................................................. .

سئوال و جواب....................................................................... .

کارگاه................................................................................... .

درس 4........................................................................ .

کار با آرایهها و رشتهها................................................. .

آرایه چیست؟......................................................................... .

آرایههای چندبعدی................................................................ .

آرایههای پویا......................................................................... .

رشتههای سبک- C.............................................................. .

رشتههای C++: استفاده از std:string......................... .

خلاصه.................................................................................. .

سئوال و جواب....................................................................... .

کارگاه................................................................................... .

درس 5........................................................................ .

کار با دستورات، عبارات، و............................................. .

عملگرها...................................................................... .

عبارات.................................................................................. .

عبارات مرکب یا بلوکها......................................................... .

استفاده از عملگرها................................................................ .

خلاصه.................................................................................. .

سئوال و جواب....................................................................... .

کارگاه................................................................................... .

سئوالات امتحانی................................................................... .

درس 6........................................................................ .

کنترل روند برنامه......................................................... .

اجرای دستورات شرطی با استفاده از if  … else........... .

اجرای دستورات در حلقهها..................................................... .

تغییر رفتار حلقهها با استفاده از continue و break....... .

حلقههای تو در تو.................................................................. .

خلاصه.................................................................................. .

سئوال و جواب....................................................................... .

کارگاه................................................................................... .

درس 7........................................................................ .

سازماندهی برنامه با استفاده از توابع............................. .

چرا در برنامهنویسی نیاز داریم تا از توابع استفاده کنیم؟........... .

استفاده از توابع برای کار با گونههای مختلف داده‌‌.................... .

چگونه فراخوانی توابع در پردازنده انجام میشود؟................... .

خلاصه.................................................................................. .

سئوال و جواب....................................................................... .

کارگاه................................................................................... .

سئوالات امتحانی................................................................... .

درس 8........................................................................ .

اشارهگرها و ارجاعات................................................... .

اشارهگر چیست؟................................................................... .

تخصیص حافظه به روش پویا................................................ .

اشتباهات متداول هنگام کار با اشارهگرها................................. .

بهترین شیوه برنامهنویسی در کار با  اشارهگرها....................... .

ارجاع چیست؟....................................................................... .

خلاصه.................................................................................. .

سئوال و جواب....................................................................... .

کارگاه................................................................................... .

سئوالات امتحانی................................................................... .

درس 9........................................................................ .

کلاسها و اشیا............................................................ .

مفهوم کلاسها و اشیا............................................................ .

کلید واژههای private  و public................................. .

سازندهها............................................................................... .

تخریب‌گر‌ها.......................................................................... .

سازندههای کپی..................................................................... .

کاربردهای گوناگون سازندهها و تخریب‌گر‌ها........................... .

اشارهگر this..................................................................... .

sizeof() یک کلاس...................................................... .

کلیدواژههای  struct و class  از چه نظر با هم تفاوت دارند       .

اعلان یک دوست برای یک کلاس.......................................... .

خلاصه.................................................................................. .

سئوال و جواب....................................................................... .

کارگاه................................................................................... .

سئوالات امتحانی................................................................... .

درس 10..................................................................... .

وراثت......................................................................... .

اصول وراثت.......................................................................... .

وراثت خصوصی..................................................................... .

وراثت حفاظت شده............................................................... .

مشکل بُرش.......................................................................... .

وراثت چندگانه....................................................................... .

خلاصه.................................................................................. .

سئوال و جواب....................................................................... .

کارگاه................................................................................... .

سئوالات امتحانی................................................................... .

درس 11..................................................................... .

چند ريختي (پولیمورفیسم)........................................... .

اصول پُلیمورفیسم (چندریختی)............................................. .

استفاده از وراثت مجازی برای حل مسئله لوزی........................ .

آیا امکان دارد تا سازندههای کپی مجازی داشته باشیم؟............ .

خلاصه.................................................................................. .

سئوال و جواب....................................................................... .

کارگاه................................................................................... .

درس 12..................................................................... .

گونهِ عملگرها  و سربارگزاری  عملگرها........................... .

عملگرها در C++ چه هستند؟................................................. .

عملگرهای یگانی................................................................... .

عملگرهای دوگانه.................................................................. .

عملگر تابع ()........................................................................ .

عملگرهایی که نمیتوانند سربارگزاری شوند............................ .

خلاصه.................................................................................. .

سئوال و جواب....................................................................... .

کارگاه................................................................................... .

درس 13..................................................................... .

عملگرهای تبدیلِ گونه.................................................. .

نیاز به تبدیلِ گونهها............................................................... .

چرا در میان برخی از برنامهنویسان C++ روشهای تبدیل گونه سبک-C طرفدار ندارد.

عملگرهای تبدیل گونه در C++.............................................. .

مشکلات استفاده از عملگرهای تبدیل C++............................ .

خلاصه.................................................................................. .

سئوال و جواب....................................................................... .

کارگاه................................................................................... .

درس 14..................................................................... .

مقدمهای بر ماکروها و الگوها......................................... .

پیشپردازندهها و کامپایلر....................................................... .

استفاده از ماکروی #define برای تعریف ثابتها................ .

استفاده از #define برای نوشتن ماکروهای تابعی.............. .

مقدمهای بر الگوها.................................................................. .

خلاصه.................................................................................. .

سئوال و جواب....................................................................... .

کارگاه................................................................................... .

درس 15..................................................................... .

مقدمهای بر کتابخانه استاندارد الگو (STL).................. .

گُنجانههای STL................................................................... .

تکرارکنندههای STL............................................................. .

الگوریتمهای STL................................................................. .

برهمکنشهای میان گُنجانهها و الگوریتمها با استفاده از تکرارکنندهها  .

کلاسهای رشتهای در STL................................................... .

خلاصه.................................................................................. .

سئوال و جواب....................................................................... .

کارگاه................................................................................... .

درس 16..................................................................... .

کلاس رشته در STL................................................... .

لزوم استفاده از کلاسهای رشتهای........................................ .

کار با کلاس رشتهای STL..................................................... .

استفاده از شکل الگویی رشتههای STL.................................. .

خلاصه.................................................................................. .

سئوال و جواب....................................................................... .

کارگاه................................................................................... .

درس 17..................................................................... .

کلاسهای مربوط به آرایههای پویا در STL.................... .

خصوصیات کلاس std::vector.................................... .

عملیات معمول در کلاس std::vector.......................... .

درک مفهوم اندازه و ظرفیت................................................... .

کلاس صف دو سر (deque) در STL................................... .

خلاصه.................................................................................. .

سئوال و جواب....................................................................... .

کارگاه................................................................................... ..

درس 18..................................................................... .

کلاس/span>های list و  forward_list در STL..... .

خصوصیات یک std::list............................................. .

عملیات اصلی بر روی list.................................................. .

معکوس کردن و مرتب کردن اعضای یک لیست...................... .

خلاصه.................................................................................. .

سئوال و جواب....................................................................... .

کارگاه................................................................................... .

درس 19..................................................................... .

کلاسهای set در STL............................................. .

مقدمهای بر کلاسهای set در STL.................................... .

عملیات اصلی بر روی set و multiset........................... .

مزایاو کاستیهای استفاده از set   و   multiset.......... .

خلاصه.................................................................................. .

سئوال و جواب....................................................................... .

کارگاه................................................................................... .

درس 20..................................................................... .

کلاسهای map در STL............................................. .

مقدمهای بر کلاسهای map در STL.................................... .

عملیات اصلی بر روی map و multimap........................... .

مشخص کردن یک محمول سفارشی برای ترتیب اعضا........... .

خلاصه.................................................................................. .

سئوال و جواب....................................................................... .

کارگاه................................................................................... .

درس 1........................................................................ .

مفهوم اشیا تابعی (تابعگرها)........................................ .

مفهوم اشیاِ تابعی و محمولات................................................. .

کابردهای معمول اشیا تابعی................................................... .

خلاصه.................................................................................. .

سئوال و جواب....................................................................... .

کارگاه................................................................................... .

درس 22..................................................................... .

عبارات لاندا در C++11............................................... .

عبارت لاندا چیست؟.............................................................. .

چگونه یک عبارت لاندا را تعریف کنیم؟................................... .

عبارات لاندا بعنوان یک تابع یگانه.......................................... .

عبارات لاندا بعنوان یک محمول یگانه..................................... .

عبارات لاندایی که میتوانند وضعیت را در خود نگاه دارند......... .

شکل عمومی عبارات لاندا....................................................... .

عبارات لاندا بعنوان یک تابع دوگانه........................................ .

عبارات لاندا بعنوان یک محمولِ دوگانه................................... .

خلاصه.................................................................................. .

سئوال و جواب....................................................................... .

کارگاه................................................................................... .

درس 23..................................................................... .

الگوریتمهای STL....................................................... .

الگوریتمهای STL چه هستند؟............................................... .

طبقه بندی الگوریتمهای STL................................................ .

استفاده از الگوریتمهای STL................................................. .

خلاصه.................................................................................. .

سئوال و جواب....................................................................... .

کارگاه................................................................................... .

درس 24..................................................................... .

گنجانههای انطباقی: پُشته و صَف................................... .

خصوصیات پشتهها و صفها................................................... .

استفاده از کلاس پُشته‌‌ STL.................................................. .

استفاده از کلاس صَف STL................................................... .

توابع عضو کلاس queue.................................................... .

استفاده از صف اولویت‏دار STL.............................................. .

خلاصه.................................................................................. .

سئوال و جواب....................................................................... .

کارگاه................................................................................... .

درس 25..................................................................... .

کار با اطلاعات بیتی توسط STL.................................... .

کلاس bitset.................................................................. .

استفاده از std::bitset و اعضای آن............................. .

گنجانه vector<bool>................................................. .

خلاصه.................................................................................. .

سئوال و جواب....................................................................... .

کارگاه................................................................................... .

درس 26..................................................................... .

آشنایی بیشتر با اشارهگرهای هوشمند............................ .

اشارهگرهای هوشمند چیستند؟............................................... .

اشارهگرهای هوشمند چگونه پیادهسازی میشوند؟................... .

انواع مختلف اشارهگرهای هوشمند.......................................... .

کتابخانههای محبوب مربوط به اشارهگرهای هوشمند................ .

خلاصه.................................................................................. .

سئوال و جواب....................................................................... .

کارگاه................................................................................... .

درس 27..................................................................... .

استفاده از  جریانها  برای انجام عملیات ورودی و خروجی .

مفهوم جریانها..................................................................... .

کلاسها و جریانهای مهم در C++....................................... .

استفاده از std::cout برای نوشتن دادههای فرمت شده بر روی کنسول  .

استفاده از std::cin برای انجام علیات ورودی................. .

استفاده از std::fstream برای کار با فایلها................. .

خواندن و نوشتن یک فایل باینری........................................... .

استفاده از std::stringstream برای تبدیل رشتهها.. .

خلاصه.................................................................................. .

سئوال و جواب....................................................................... .

کارگاه................................................................................... .

درس 28..................................................................... .

رسیدگی به اعتراضات.................................................. .

اعتراض چیست؟.................................................................... .

چه چیزی موجب اعتراض میشود؟.......................................... .

جلوگیری از اعتراضات توسط try و catch........................ .

روند رسیدگی به اعتراضات چگونه است.................................. .

خلاصه.................................................................................. .

سئوال و جواب....................................................................... .

کارگاه................................................................................... .

درس 29..................................................................... .

قدمهای بعدی............................................................. .

تفاوت پردازندههای امروزی در چیست؟.................................. .

چگونه از پردازندههای چند هستهای استفاده بهتری ببریم؟...... .

نوشتن برنامههای C++ با کیفیت............................................ .

یادگیری C++ به همینجا ختم نمیشود................................... .

خلاصه.................................................................................. .

سئوال و جواب....................................................................... .

کارگاه................................................................................... .

ضمیمه D...................................................................... .

پاسخ سئولات و حل مسائل........................................... .

پاسخهای درس 1................................................................. .

پاسخهای درس 2................................................................. .

پاسخهای درس 3................................................................. .

پاسخهای درس 4................................................................. .

پاسخهای درس 5................................................................. .

پاسخهای درس 6................................................................. .

پاسخهای درس 7................................................................. .

پاسخهای درس 8................................................................. .

پاسخهای درس 9................................................................. .

پاسخهای درس 10............................................................... .

پاسخهای درس 11............................................................... .

پاسخهای درس 12............................................................... .

پاسخهای درس 13............................................................... .

پاسخهای درس 14............................................................... .

پاسخهای درس 15............................................................... .

پاسخهای درس 16............................................................... .

پاسخهای درس 17............................................................... .

پاسخهای درس 18............................................................... .

پاسخهای درس 19............................................................... .

پاسخهای درس 20............................................................... .

پاسخهای درس 21............................................................... .

پاسخهای درس 22............................................................... .

پاسخهای درس 23............................................................... .

پاسخهای درس 24............................................................... .

پاسخهای درس 25............................................................... .

پاسخهای درس 26............................................................... .

پاسخهای درس 27............................................................... .

پاسخهای درس 28............................................................... .

پاسخهای درس 29............................................................... .

فهرستها + فرهنگ فارسی به انگلیسی...................... .