فهرست عناوین          5

مقدمه مترجم   9

درباره این کتاب          9

درباره نویسنده  10

مقدمه مؤلف     12

رئوس مطالب کتاب     17

فصل 1 21

معماها‌، اثبات‌‌ها، و پارادوکسها  21

نُه مورد از جذابیت‌های بی‌نهایت         21

حل معماهای ذکرشده و تشریح آنها     28

فصل 2 36

رويارویي با بی‌نهایت    36

متناهی و نامتناهی      37

بینهایت فقط یک عدد خیلی بزرگ نیست       38

بی‌نهایت در حساب      41

اعداد غیرگویا (گنگ)   43

قرار دادن اعداد زیر ذره‌بین      46

گسسته و پیوسته        48

فصل 3 53

دیدگاه‌های تاریخی درباره بی‌نهایت     53

هشدار: مطالب زیر ممکن است حاوی بی‌نهایت باشند! 55

تمایلات ذهن انسان    57

پارادوکس‌های زنون    59

تشریح پارادوکس‌های زنون     61

فلاسفه و موضوع بینهایت       66

بی‌نهایت از نظر اعتقادات مسیحی       71

دوران جدید     76

آیا چیزی بنام بزرگترین عدد می‌تواند وجود داشته باشد؟         77

فصل 4 80

جنبه‌های فرعی بی‌نهایت        80

اثبات قضیه ارشمیدس 81

حسابان و پیشگامان آن 83

حدود   88

دنباله‌های بی‌نهایت     92

بازگشت اینفینی‌تسیمال‌ها (بی‌نهایت کوچک‌ها)          95

آنالیزِ نامتداول (غیر استاندارد)   98

فصل 5 102

بی‌نهایتِ هندسی        102

نمای خطی (پرسپکتیو خطی)   103

فراسوی افق آبی         107

خط در بی‌نهایت         111

خطوط موازی   117

جهت‌ها          120

ترسیم پرسپکتیو         120

فصل 6 125

بی‌نهایتِ فیزیکی        125

بی‌نهایت در نور شناسی          126

بی‌نهایت در گرانش نیوتونی    131

بی‌نهایت در نسبیت     133

جهانِ نامتناهی؟         136

انحناء جهان    138

فصل 7 141

بی‌نهایتِ شمارشی       141

شمارش و تطبیق        143

اثبات کانتور برای وجود اعداد غیرجبری         147

آنالیز فوریه      150

نظریه مجموعه‌ها        152

اعداد اصلی ترامتناهی  154

پیشگامان کانتور         158

اعداد ترتیبی ترامتناهي 161

کانتور و ویتگن‌اشتاین  165

ریاضیات، فلسفه، و مذهب       168

روندها و اشیاء  172

وجودِ ریاضی    175

منابع برای مطالعات بیشتر       178

فصل 1، معماها‌، اثبات‌‌ها، و پارادوکس‌ها         178

فصل 2، رويارویي با بی‌نهایت  178

فصل 3، دیدگاه‌های تاریخی درباره بی‌نهایت   178

فصل 4، جنبه‌های فرعی بی‌نهایت      179

فصل 5، بی‌نهایتِ هندسی       179

فصل 6، بی‌نهایتِ فیزیکی       179

فصل 7، بی‌نهایتِ شمارشی     180