فهرست مندرجات       3

مقدمه مترجم     8

درباره رمزنگاری 8

درباره این کتاب و مخاطبین آن       8

رمزنگاری در ایران      9

درباره نویسنده   10

مقدمه مؤلف       11

فصل 1    15

مقدمه‌ای بر سایفرها و جایگزینی    15

توضیح برخی اصطلاحات و بررسی سایفر سِزار        15

1.2- تعمیم سایفر سِزار       20

1.3- سایفرهای ضربی         23

1.4- سایفر مستوی (آفین)   36

1.5- تحلیل رمز سایفرهای جایگزینی ساده       40

1.6- سایفرهای جایگزینی چندنگاری       43

1.7- حملات متن‌ غیررمزی-شناخته‌شده  51

1.8- نگاهی بجلو        54

فصل 2    57

سایفرهای جایگزینی چندالفبایی     57

2.1- سایفرهای هم‌آوا 57

2.2- شاخص انطباق   60

2.3- سایفر آلبرتی      68

2.4- سایفرهای مربعی ویجنر        73

2.5- تعیین تعداد الفباها       77

2.6- بر هم منطبق کردن و تقلیل    89

2.7- ترکیب سایفرهای چندالفبایی 92

2.8- ماشین‌های فرفره‌ای و ماشین‌های چرخنده 96

2.8- نگاهی به جلو      99

فصل 3    102

سایفرهای ترانهشی (جابجایی)      102

3.1- سایفر اسکایتلی 102

3.2- ریل‌ها و مسیرها: سایفرهای ترانهشی هندسی     106

3.3- جایگشت‌ها و سایفرهای جایگشتی  110

3.4- ضرب جایگشت‌ها        118

3.5- سایفرهای ترانهشی ستون کلیدی   125

 ستون فرعی  3.1: سایفرهای موسوم به پوچ‌گرا          130

3.6- تعیین پهنای مستطیل   133

3.7- آناگرام‌ها  140

 ستون فرعی  3.2: شکاف     144

3.8- نگاهی به جلو      147

فصل 4    150

سایفرها و کامپیوترها   150

4.1- سایفرهای چندلفظی و اعداد باینری 150

4.2- تجزیه و تفکیک سایفرها       159

4.3- شبکه‌های-SP و شبکه‌های فیستل   164

 ستون فرعی 4.1- تبدیل کردن متن غیررمزی به بیت  172

4.4- استاندارد رمزگذاری داده‌ها    179

4.5- استاندارد رمزگذاری پیشرفته 186

4.6- نگاهی به جلو      197

فصل 5    201

سایفرهای دنباله‌ای      201

5.1- سایفرهای کلید جاری   201

 ستون فرعی 5.1        208

5.2- صفحات یکبار-مصرف 212

5.3- سایفرهای خودکلید      218

5.4 - ثَباتهای تغییر بازخورد خطی  233

5.5- اضافه کردن خواص غیرخطی به LFSRها 244

5.6- نگاهی بجلو        250

فصل 6    255

سایفرهایی که شامل توان هستند   255

6.1- رمزگذاری با استفاده از توان  255

6.2- قضیه کوچک فرما        257

6.3- رمزگشایی با استفاده از توان 261

6.4- مسئله لگاریتم گسسته 265

6.5- پیمانه‌های مرکب          267

6.6- تابع فی اویلر      271

6.7- رمزگشایی با پیمانه‌های مرکب         275

 ستون فرعی  6.1       278

6.8- نگاهی به جلو      281

فصل 7    283

سایفرهای کلید-عمومی         283

7.1- ایده اولیه سایفرهای کلید-عمومی    283

7.2- سیستم توافق-کلید دیفی- هلمن     291

7.3- رمزنگاری کلید-نامتقارن         301

7.4- سیستم RSA      305

7.5- بررسی اول بودن اعداد 312

7.6- چرا RSA یک سیستم کلید-عمومی (خوب) است؟        318

7.7- تحلیل رمز RSA 323

7.8- نگاهی بجلو        330

ضمیمه این فصل: تاریخ پنهان رمزنگاری کلید-عمومی 334

فصل 8    343

انواع دیگر سیستم‌های  کلید-عمومی        343

8.1- پرتکل سه-گذری        343

8.2- الجَمَل      352

8.3- رمزنگاری منحنی بیضوی        358

8.4- امضای دیجیتال  378

8.5- نگاهی بجلو        389

فصل 9    396

آینده رمزنگاری  396

9.1- محاسبات کوانتومی      396

9.2- رمزنگاری پَسا-کوانتومی        404

9.3- رمزنگاری کوانتومی      420

9.4- نگاهی بجلو        434